Home Miền Nam: Hơn 4.200 ca quai bị ở công thanh thiếu niên