Home Rét đậm kéo dài, mỗi ngày gần 20 bệnh nhân đột quỵ cấp cứu