Home Hơn 1000 ca cúm trong tháng đầu năm, Bộ Y tế họp khẩn phòng chống dịch