Home Hơn 150 người đăng ký hiến mô tạng sau khi chết, chết não trong 4 ngày